zondag 16 januari 2011

(AWD) Dierenbescherming Helder!

- Geacht College van Gedeputeerde Staten,

Om verkeersoverlast en gewasschade te beperken is door twee provincies een Faunabeheerplan opgesteld op basis waarvan de faunabeheereenheden toestemming ontvangen om de damherten dood te schieten. U heeft om een reactie van de Dierenbescherming verzocht.
Via Mail Ontvangen : (H.Sloos) aan Natuurbelang AWD, Stichting Duinbehoud , Hansvader en bos532
Hierbij zend ik de reactie en advies van de Dierenbescherming op het damherten faunabeheerplan.

Met vriendelijke groet,
Henny Niezen, secretaresse
groep Beleid, Dier en Maatschappij
Dierenbescherming
ENKELE CITATEN UIT DEZE STUKKEN:
-------------
Allereerst willen wij opmerken dat wij het als dierenwelzijnorganisatie betreuren dat bij conflicten tussen mens en dier, hier de oplossing direct gezocht wordt in het doden van het dier. Het effect hiervan op het wegnemen van overlast is minimaal. Zo is er in de laatste jaren, in tegenstelling tot de uitspraken in het Faunabeheerplan, volgens cijfers van Waternet en van de politiekorpsen Kennemerland en Hollands-Midden en verder uitgewerkt in Alterra-rapport 1930, geen lineair verband tussen het aantal dieren en de hoeveelheid verkeersoverlast die waargenomen wordt (Figuur 1). Het terugbrengen van de populatie in de AWD naar een omvang die gelijk is aan het aantal in 2008 zal daarom geen garantie geven dat overlast zal verminderen.
----
De uitvoering van het faunabeheerplan zoals het nu opgesteld is, zal overlast maar op zeer beperkte wijze verlagen en veel dierenleed veroorzaken. De negatieve effecten die jacht in dit natuurgebied teweeg gaat brengen weegt niet op tegen de voordelen die het gaat opleveren. Om het welzijn van alle dieren in het gebied zo goed mogelijk te waarborgen èn de overlast zo effectief mogelijk te beperken komen wij tot het volgende advies:
1) Nationaal Park Zuid Kennemerland (NPZK), Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD), de Blink en Boswachterij Noordwijk gaan samen één gebied vormen;
2) Dit gebied wordt volledig omrasterd;
3) Aan de buitenkant van het raster worden intreedplekken gerealiseerd om per ongeluk ontsnapte herten de mogelijkheid te geven terug te treden naar het centrale leefgebied;
4) De twee grote, drukke wegen (Zeeweg en Zandvoortselaan) die door dit gebied lopen worden uitgerasterd en verbonden via faunapassages en/of faunatunnels. Voor de Zandvoorstelaan is een faunapassage gepland;
5) Totdat deze passages of tunnels en hekken geplaatst zijn, kan verkeersveiligheid gewaarborgd worden via actieve wildsignaleringssystemen en signalen die automobilisten waarschuwen voor verhoogde risico’s op wildaanrijdingen via GPS (TomTom);
6) Op minder drukke wegen vindt bermverschraling plaats, zodat dieren niet geneigd zijn daar te gaan zoeken naar voedsel en beter zichtbaar zijn voor de automobilist en wordt snelheid, waar nodig, nog verder verlaagd;
7) Bovendien wordt in de regio bekeken welke verdere economische voordelen behaald kunnen worden uit de aanwezigheid van niet schuwe damherten door het stimuleren van ecotoerisme;
8) Totdat passages of tunnels en hekken geplaatst zijn, wordt een gedeelte van deze baten gereserveerd om boeren en andere gedupeerden in de omgeving volledig te compenseren voor opgelopen schade;
9) M.b.t. Meijendel/Berkheide en de Coepelduynen wordt onderzocht of deze gebieden in de toekomst verbonden kunnen worden aan het grotere, noordelijk geleden, duingebied;
10) Binnen de grotere natuurgebieden (NPZK en AWD) vindt afschot van gezonde dieren niet plaats – dit om het dierenwelzijn te waarborgen, om wild zichtbaar te laten blijven voor het publiek, en om andere dieren in het gebied niet te verstoren. Dat dieren afgeschoten dienen te worden om ze te beschermen tegen dierenleed (honger) is onzinnig. Juist het wegnemen van natuurlijke selectie voor dieren die het beste zijn aangepast aan schaarsere tijden, kan op de lange termijn welzijnsproblemen met zich meebrengen;
11) Mochten dieren in nood raken tijdens periodes van schaarste, is reactief afschot op zijn plaats (dieren in nood worden uit lijden verlost);
12) Buiten de grotere natuurgebieden geldt een ‘nee, tenzij’-principe; dieren worden niet gedood, tenzij ze gevaar vormen voor de verkeersveiligheid

Het afschieten van dieren in het leefgebied is niet acceptabel. Het tast het welzijn van de dieren aan en verstoort tevens andere dieren in het gebied. Het zorgt voor extra migratie uit het gebied, met als gevolg extra overlast op wegen, in dorpen en op bollen percelen.
--
Op dit moment is men nog steeds bezig met het plaatsen van hekken. Als men nu begint met het afschieten van herten en het monitoren van het effect van afschot op overlast, zal daarin tevens het effect van het realiseren van het totale hekkenplan zitten. Het gevaar bestaat daarom dat er een effect van afschot waargenomen wordt, terwijl dit dan in feite toe te wijzen is aan het effect van de hekken.
--
Klachten van derden is geen goede graadmeter om effecten te meten. Objectieve waarnemingen, zoals het meten van de hoeveelheid schade zijn dat wel.
http://beterleven.dierenbescherming.nl/home

-EXTRA-
Dinsdag meer details over de wandeling 23 Januari 2011
-----
De Flora- en faunawet beloofde bescherming voor de vos, met name ook in de draag- en zoogtijd. Maar door toedoen van het CDA mogen jagers sinds 4 jaar weer zogende moedervossen 's nachts met lichtbakken verblinden en doodschieten. ...
Stuur een protest mail...zie:
(Bedankt Thessa)
-----
En tot slot
Jordi Segers
Jordi heeft mij geinspireerd en daar is deze site uit voort gekomen.
Jordi was toen nog Student Wildlife Management...
En onderzocht:
De Paarstrategieën bij Damherten in de AWD
Nu is hij voor de tweede keer in New Zeeland
"Return to Aotearoa"