zaterdag 8 juli 2017

Kalkgebrek

Onderzoeker Arnold van der Burg (bureau Biosphere) noemt de problemen rond de stikstofuitstoot erger dan de klimaatverandering.
De grenzen van natuurherstel zijn in zicht gekomen. 
(In deze blog gebruikt gemaakt van foto's van de afgelopen weken die nog niet eerder zijn geplaatst) 
Juveniel - Appelvink
Fam. Appelvink
Door de totale stikstofdepositie ontstaat er kalkgebrek 
De zwavelvervuiling is al een stuk minder geworden de laatste jaren .. maar ammoniak  en stikstofoxiden uit industrie verkeer energieopwekking en mest daalde veel te weinig.
Stikstofdepositie 
Door de totale stikstofdepositie ..
zijn eierschalen te dun .. breken kuikens hun botten al in het nest... 
..ontstaat er vergrassing en sterven bomen en planten af ..verdwijnen er bospaddenstoelen  korstmossen vlinders enz. 
Appelvink (Man)
(Reegeit met kalf)
.Prof.dr.ir. W de Vries DLO Onderzoeker .Buitengewoon
hoogleraar  stikstof effectmodellering .. Zie *


-
Kruisbek (Man)
"Niet alleen in specifieke gebieden ..we zagen het in de jaren negentig ook al in duingebieden waar vegetatie veranderde en vogels verdwenen" ...
(Mistig awd)
Juist op zandgronden (AWD) is de natuur extra gevoelig voor stikstof. De atmosferische N-depositie is ook hier in het duingebied te lang te hoog geweest. Verstuiving plaggen (hoewel dat ook niet zaligmakend is ..is gebleken) en begrazing is dan het beste om de toplaag kalkrijk te houden.
 Goudhaantje
-
Hier in de AWD heeft men wel actieve stuifvlaktes en stuifduinen gecreëerd en dat is een meerwaarde voor de biodiversiteit. ..helaas ging dit (noodzakelijk) ten kosten van bebossing en struweel. 
Eekhoorn
Rode Eekhoorn 
En er was al zoveel gekapt .. Lees: Stichting Natuurbelang Nederland *)
BOSPRODUCTIE WATERNET (AWD):
Terwijl Waternet Bos-productie juist wil invoeren en aan duurzame houtwinning wilt gaan doen" ..om even een dubbelklapper te maken .. Houtoogst opbrengst en subsidies uit de Europese  LIFE+pot (of SNL-Subsidies) 
Gaai ..
Zwijn - Everzwijn (Keiler) met frislingen
Bleek uit onderzoek dat is uitgevoerd door Wageningen -  Environmental Research voor het ministerie van Economische Zaken dat: Het verstorende effect van het afvoeren van nutriënten  ..via houtoogst ..op de bodemvruchtbaarheid een zeer belangrijke rol speelt op vooral arme zandgronden!
Wild Zwijn - Zeug
Kruisbek vrouwtje
Moeflons
Tuinspinnendoder
Uit ander onderzoek van Wageningen Environmental Research ..in opdracht van de Vereniging van Bos en Natuurterreineigenaren (VBNE) bleek dat van veel voedselarme bosbodems de buffercapaciteit de afgelopen decennia sterk is gedaald.
 Muis ..
Prins van de poel
Dit is alarmerend ..omdat hieruit ook blijkt dat het natuurlijke herstelvermogen van arme
zandgronden aanzienlijk is aangetast.
Goudhaantje Sijsje Bonte Specht
Boomklever
Bomen als berk ratelpopulier en boswilg geven juist voeding aan de bodem .. en kunnen de verzuring tegen gaan. het wegnemen van hout is juist de grootste fout die men kan maken.
 Kalfje..
Sijsje
Waar sinds 1992 altijd schapen en koeien naast het wild werden ingezet om vergrassing en verruiging door o.a. Amerikaanse Vogelkers  tegen te gaan. Verdwenen ze verleden jaar opeens uit het gebied .. het was natuurlijk niet te verkopen aan de rechter en aan normaal denkende mensen dat de awd een kaalgevreten gebied was ..terwijl er dan nog steeds vee in het gebied aanwezig was. 
Appelvink ..
Goudvink

Boomklever
Specht
Sijs
Goudhaantje
Eekhoorn
Stichting Duinbehoud (zogenaamd onafhankelijk) publiceerde een pro jacht stuk in het blad "Duin"
DEEL 1: https://awd-bossie.blogspot.nl/2016/12/vertrouwen-beschamen-deel1.html
DEEL 2https://awd-bossie.blogspot.nl/2016/12/frans-vera-vertrouwen-beschamen-deel-2.html
Muis
Keizersmantel
Later opent Antje een verbeterde site van Waternet en is bij het gratis blaadje "Struinen"van Waternet. Opeens het blad "Duin"voor nieuwe aanmelders bij het blad "Struinen"
Andere stichtingen doen onderzoek naar de gevolgen van de damherten .. uitkomst staat  al vast.
-
Het positieve effect van begrazing door damherten   is echt te weinig belicht.
Het te snel terugbrengen van aantallen .. kan risicovol zijn.
Verruiging en vergrassing zien we nu al toenemen in de Amsterdamse Waterleidingduinen
-
Waternet schrijft in de 'Bosbeheervisie 2016- 2027 o.a. over de damherten:"Een goede balans tussen de belangen en behoeften van de in het wild  levende dieren aan de ene kant en de belangen van mens en maatschappij aan de andere kant. Hiervoor is het nodig de populatie in de AWD terug te brengen tot een niveau van ca. 800 dieren.Stichting Natuurbelang Nederlandhttp://www.natuurbelangnederland.nl/
Stichting Herstel Inheems Duinhttp://herstelinheemsduin.nl/
*Vroege Vogels https://vroegevogels.vara.nl/nieuws/stikstof-of-stik-stof
Bosbeheervisie AWD 2016-2027 Beheervisie