dinsdag 19 juli 2011

Regen Regen Regen (Regendans Blijft Noodzakelijk)

Regen Regen Regen...En nog eens Regen.. En dan is het tekort aan water nog niet opgelost..Om de grondwaterstand te herstellen is nog meer water nodig.
Dus U kunt thuis rustig door gaan met de Regendans..
Volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu..Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen.....Is er nog een flink watertekort.
Ook deze morgen...(Zondag 17 Juli) regent het hard als Herman en ik in de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn..Vanuit de schuilhut ( Richting Gebied: Astrids Driftje)) zien we dit hertje een sprong maken...Op het moment dat we hier schuilen voor de regen.
 
(Buizerd)
Buizerds die we in de AWD zien..
Kunnen van ver komen..
Eén van de Buizerds die op 22 Jan 2007 gevangen is..
in de Amsterdamse Waterleidingduinen werd dood gevonden in
Helsinge..Sjaeland in Denemarken.
Al met al is de roofvogelstand gevarieerder geworden en is het verschijnen van de Buizerd als
broedvogel een signaal voor een verbeterd bosbeheer. Bij het recreatiebeheer dient rekening te
worden gehouden met de nodige rust voor deze vogels om het broedsucces niet te verstoren. Niet
alleen een variatie aan vegetatiestructuren, een mogelijkheid tot bosrijpingen, een gevarieerd en
wisselend prooiaanbod zijn voorwaarde voor een goede roofvogelstand, maar ook het hier en daar
afsluiten of ondoordringbaar laten worden van bos en struweel is tot dusverre nodig geweest.
Een Spitser...met bastgewei.
Sinds 1984 wordt tweemaal per jaar een konijnentelling uitgevoerd
om aantalsschommelingen te kunnen volgen.
Langs een vaste route worden aan het eind van de winter..
wanneer de populatie op haar minimum is..
en in het begin van september..bij het verwachte populatiemaximum de konijnen geteld... (1987 was een diepte punt voor de populatie)
Tot 1979 bestond er nog geen beheerplan voor het gebied en doelstellingen waren dan ook niet
opgesteld. Het beheer was er voornamelijk op gericht....de waterwinning zo goed mogelijk te laten verlopen.
(Jong kijkt moeder lief aan)
In de jaren zeventig begon men geleidelijk aan ook natuurbehoud als belangrijk te ervaren. Dit leidde in 1973 onder andere tot de oprichting van de Overleggroep Natuurbeheer..In 1977 werd de Adviescommissie Natuurbeheer opgericht....een externe commissie die het bedrijf adviseert inzake natuurbeheer.
(vos rekt zich uit)
In het jaarplan van 1985 werd het streven ten aanzien van de vos geformuleerd als.....
 “het door natuurlijke processen handhaven van een stabiele populatie”... Binnen de AWD is inderdaad niet gejaagd op de vos..direct buiten het gebied heerst echter een zware jachtdruk...Een reeds jarenlang bestaand discussiepunt is de vraag...of een zodanig grote vossenpopulatie beschouwd moet worden als gewenste natuurlijke ontwikkeling.
Konijnen werden vroeger bejaagd in de duinen...Maar sinds de komst van de vos..(en de ziekte myxamatose) als natuurlijke vijand..Is dat niet meer nodig gebleken.
(Icarusblauwtje)
Damherten - Bastgewei
Bij 20 meter ligt de scheiding een enkel hert gaat langzaam staan ik stap niet verder …ik bewonder voordat zij uit mijn zicht nu gaan. Markant…geweldig hun geweiën majestueus in heel hun zijn….. de neusvleugels van enk’len trillen is er gevaar, wie zou dat zijn ?


Herman en ik nemen vandaag zoveel mogelijk de verharde paden..En dat niet alleen omdat alles nat is..
Nee..Ik heb nog een beetje last van mijn liesblessure...En rust? Nee niet echt.
Ik speel deze middag zelfs nog een partijtje tennis (rustig aan).
Zaterdag nog om drie uur mijn bed uit gegaan voor de OVP...Het blogje was klaar ver over twaalf zondag morgen en ik moest er al weer om drie uur uit..Om mijn vrouw en dochter op te halen van schiphol..
Om  zes uur in de morgen was ik bij ingang panneland..s'middags tennis..en daarmna uit eten met het gezin..
Ik was om elf uur die avond weer thuis..
Vandaar even geen antwoord op mail enz.
(Ree hinde)
Herman en ik gaan weg bij Panneland...Herman reed voor me uit.Ik zie opeens enkele Reeën..In de weilanden.Ja...En die wil ik dan ook fotograferen..Nadat in de jaren na de oorlog incidenteel een Reebok werd waargenomen, is in 1952 de stand uitgebreid met elf van elders aangevoerde exemplaren. Tot 1969 werd geen jacht uitgeoefend op het Reewild...zodat een aanzienlijke populatie kon ontstaan.
(Reekalf in de wei)
Begin jaren zeventig is door Gemeentewaterleidingen overgegaan op een systematisch beheer.
Aan de hand van jaarlijkse voorjaarstellingen en doorlopende inventarisaties
werd jaarlijks een afschotplan opgesteld....
In 1981 zijn uitgebreide doelstellingen geformuleerd voor het Reewild.
Wat een regen valt er...Maar Herman en ik zijn gelukkig..ondanks het slechte weer vroeg naar de AWD geweest..Bij mij thuis zwemmen de vissen uit de vijver door de tuin.
Mischien komt dat wel door al die regendansjes..Er mag dan wel nog niet genoeg gevallen zijn..
Maar ik vind het nu wel welletjes...ik stop even met dansen.