dinsdag 29 juni 2010

Nieuws AWD

Ingezonden door Kees Piël : PERSBERICHT

Comité de wandelaar heeft geen fiets nodig/ Herstel Inheems Duin
Amsterdam, 28 juni 2010


Woensdag 30 juni, 13.30 uur in de Stopera, zal een petitie met 14 duizend (14 044) handtekeningen aan de Amsterdamse wethouder Bedrijven, mevr. Carolien Gehrels, worden aangeboden. De handtekeningen zijn het afgelopen jaar aan de ingangen van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) verzameld door het ''Comité de wandelaar heeft geen fiets nodig''. De petitie luidt: "Laat de Amsterdamse Waterleidingduinen, het grootste wandelgebied van Nederland, de komende jaren 99 jaar rustig en zonder fietspad zijn!"
Directe aanleiding tot de handtekeningactie vormt het plan van Waternet, de beheerder, om door het Amsterdamse duingebied een fietspad van twee kilometer aan te leggen. De wandelaars vrezen de verstorende werking van een fietspad door de AWD.
-----
Zij wijzen op de beheersnota die als belangrijkste kenmerken van de AW-duinen ''natuur, rust en ruimte" noemen. Juist omdat er niet gefietst mag worden bestaat er een soort natuurlijke zonering, die rust en ruimte waarborgen. In de nota Struinen 1990-2000 valt verder te lezen, dat de AWD fietsend worden verkleind tot een gebied dat in een uur doorkruist kan worden, terwijl het natuurgebied al wandelend groot genoeg blijkt te zijn voor een tocht van een hele dag. De AW-duinen vormen in feite qua oppervlakte Nederlands grootst-aaneengesloten natuurgebied, als we tenminste waterrijke ''onbewandelbare'' moerasgebieden, zoals de Biesbosch, niet meerekenen. Bijzonder is dat hier ook gewandeld mag worden buiten de paden, en dat is vrijwel nergens anders toegestaan. De wandelaars wijzen op dit unieke karakter. Vanuit recreatief oogpunt verdient het dan ook aanbeveling om de AW-duinen, integraal en voorgoed, te reserveren als exclusief wandeldomein. In vrijwel alle natuurgebieden ligt inmiddels een netwerk van fietspaden. Het fietsen door de aangrenzende, rustige en lommerrijke villawijk van Bentveld duurt bovendien even lang, dus de noodzaak voor een extra recreatief fietspad door de AWD is niet bepaald groot. Het verwijt van de fietsersbond dat de onwillige wandelaars van de AWD zich asociaal opstellen, moet omgekeerd worden: zij hebben heel Nederland al overdekt met een fietsplan, laat de wandelliefhebber zijn enige laatste grote wandeldomein behouden.
-----
Het wandelprimaat in de AWD wordt met elk nieuwe beheersnota verlengd, en die gaan tien jaar mee. Tegen het eind van een beheersperiode probeerde de provincie Noord-Holland al eerder fietspaden er doorheen te drukken, in de hoop op het nieuw, aangepaste beheersplan. De gemeente moet van dat gevaarlijke verlengen af, en het wandelprimaat erkennen als een vaste traditie, verleen het wandelprimaat een status aparte.

Vanuit natuurbeschermingsoogpunt valt er veel aan te merken op het tracé. Dat zou vanaf de ingang Oase 600 meter door een prachtige binnenduinloofbos, het Bos van Oase voeren. Dat betekent het kappen van een brede strook bomen. De zachte bosbodem zal plaats moeten maken voor een brede verharding van asfalt of klinkers. Een modern fietspad is geen rustieke aangelegenheid maar veeleer een brede verkeersweg die een drukke toeristenstroom van A naar B moet begeleiden. Met de uitvoering ervan zal de ''natuur, de rust en de ruimte'' in het Bos van Oase te gronde worden gericht. Naar het noorden zal de fietsverkeersweg over een afstand van 1,3 kilometer evenwijdig lopen aan een reeds bestaande infrastructuur, van west naar soort gaand komen we nu al tegen: een kaarsrecht winkanaal, een beklinkerde dienstweg, een drie meter, soms al vijf meter breed, permanent omgeploegd ruiterpad. Daar komt dan bij: een 2,4 meter hoog, dikbespijld raster, en dan de nieuwe fietsweg. Dat alles binnen een corridor van hoopuit tachtig meter. Van een herstel van de landschappelijke waarden, waar de nieuwe Natura 2000-regels van uitgaan, komt zo niet veel meer terecht.
-----
Amsterdam heeft door verwerving in het verleden het bezit van de AW duinen zo vergroot als het zich nu voor onze ogen uitstrekt. Het fietspad loopt weliswaar bijna aan de buitenrand van de AWD maar doorkruist evengoed het Beschermd Natuurmonument. Het verst ligt vanaf het fietspad gerekend de grens van het BN een kilometer naar het oosten (de oostelijke rand namelijk van het Naaldenveld, dat nog niet in bezit is van Amsterdam). Hopelijk toont de hoofdstad ook deze keer zijn hart voor de natuur en neemt het de bescherming op zich van het Naaldenvelt waar de provincie die laat liggen. De provincie is het bevoegd gezag, en dat zou iets aan moeten trekken van de "wezenlijke kenmerken", zoals genoemd in de Aanwijzing uit 1996: "een landschappelijk samenhangend geheel", "natuurschoon van grote betekenis", "uitgestrektheid". et.
-----
Het fietsplan wordt gesteund door Waternet, de beheerder van de AWD, en verder door de provincie Noord-Holland, het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Vereniging Natuurmonument, PWN-Noord-Holland, en de gemeente Zandvoort. Overigens is het fietspad een eis van de provincie Noord-Holland in verband met de realisatie van een ecoduct dat het N.P. Zuid-Kennemerland moet gaan verbinden met de AWD. De provincie wil aan het ecoduct meebetalen, op voorwaarde dat Amsterdam toestemming geeft voor de aanleg van het fietspad.
Vorig jaar 6 mei sprak de Amsterdamse raadscommissie ROW zich in meerderheid uit tegen de mogelijke realisatie van het fietspad. Amsterdam wenst ook aan het ecoduct mee te betalen, maar de eis van de provincie van een fietspad over het Amsterdams natuurbezit, werd door enkele fracties verkettert als "koppelverkoop". De impliciete steun van de commissie om in de AWD het wandelprimaat te behouden (in de beheersnota's die de afgelopen decennia verschenen kreeg het wandelen steeds absolute voorrang) is na de gemeenteraadverkiezingen wel enigszins ingeschrompelt.

Amsterdam verklaarde in juni 2009 bereid nog te wachten op de uitkomst van een Haarlemse Klankbordgroep. Hierin zat onder andere een golfclub, maar het 'Comité de wandelaar heeft geen fiets nodig' dat niet vertegenwoordigd was, mocht zelfs niet beleven dat de tekst van de petitie een plaatsje kreeg ingeruimd in het eindverslag van de Klankbordgroep, afgelopen maart. Na enige lobby van de stichting Natuurbelang AWD nam Provinciale Staten 12 april nog eens een motie aan, waarin wordt uitgesproken dat de provinciale financiële bijdrage van 2,9 miljoen aan het recroduct alleen ter beschikking wordt gesteld als er "een overtuigend draagvlak is bij relevant betrokkenen (beheerders, overheden, gebruikers, natuurliefhebbers) voor het tracé van het aan te leggen fietspad in/langs de Amsterdamse Waterleidingduinen".

Pogingen hierna van het ''Comité de wandelaar heeft geen fiets nodig'' (die 14 duizend natuurliefhebbers zouden vertegenwoordigen) om de Klankbordgroep binnen te komen stuitten niettemin op een hardnekkige afwijzing.

Kees Piël,
handtekeningjager van ''Comité de wandelaar heeft geen fiets nodig'', zelf haalde ik met veel plezier minstens 13 duizend handtekeningen op
mede namens Herstel Inheems Duin,

Poederooienstraat 45
1106 CE Amsterdam
kpil@xs4all.nl
Telefoon 020- 691 3243 en 06- 448 46 320

Laat het U Koud?