donderdag 14 januari 2010

Jaap Bond Gedeputeerde Flora en Fauna Provincie Noord-Holland


(Wel sportief..Een mailtje van:)
Mailtje van: Dhr. Jaap Bond
Gedeputeerde Flora en Fauna
Provincie Noord-Holland
Reactie op schrijven van Henk Bos
Het CDA ( Was een trouwe CDA stemmer) ..........de weg kwijt?
U als rentmeester van de natuur...Heeft de opdracht van GOD om de natuur te koesteren!!!!!!
Gr Henk Bos


Geachte Heer Bos,
Lees Genesis als u het toch over GOD heeft. Voor verdere antwoord zie onderstaande mail.

Geachte heer/mevrouw,

Bedankt voor uw mail. Het is goed om te merken dat de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen niet alleen bij politieke bestuurders de aandacht hebben. U vraagt ons om het beheer van deze hertenpopulatie achterwege te laten.
U reageert op een voor een deel inhoudelijke onjuiste mail van Faunabescherming die voor hun achterban een mail actie ontketenen. Amsterdam is verantwoordelijk voor het beheer in dit gebied. De verantwoordelijke wethouder daar is op de hoogte van de stijging van het aantal damherten in dat gebied. Sinds 2004 heeft de Gemeente Amsterdam besloten om niet meer te beheren. De afspraak toentertijd is gemaakt dat er in 2009 een evaluatie zou plaatsvinden en dat is niet gebeurd. Sinds 2007 heeft de Provincie Noord-Holland contact, zowel ambtelijk als bestuurlijk met Amsterdam om te wijzen op die te houden evaluatie en het steeds groeiende aantal damherten en de stijging van het aantal incidenten.

De situatie met de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen is inmiddels zo dat er ons inziens moet worden ingegrepen. De afgelopen vijf jaar is de populatie bijna verdriedubbeld, van 400 naar meer dan 1.000 damherten en dit aantal zal, als er niet ingegrepen wordt, steeds verder toenemen. Deze dieren gaan op zoek naar voedsel, ook buiten de duinen. Hiervoor moeten ze de weg oversteken wat regelmatig tot ongevallen leidt. Naast blikschade aan vervoermiddelen lopen deze ongevallen ook voor de dieren soms noodlottig af. Inmiddels heeft zich onlangs het eerste verkeersongeval met menselijk letsel voorgedaan. Naast de onveilige verkeerssituaties die de damherten veroorzaken, zijn zij ook verantwoordelijk voor schade aan akkers van bollenboeren en tuinen van omwonenden. In 2009 is er meer dan € 41.000 aan schade getaxeerd. Deze schades worden uit publieke middelen gecompenseerd.

Omdat de provincie bij het beheer van de damherten niet over één nacht ijs wil gaan, heeft het (onafhankelijke) onderzoeksbureau Alterra onderzoek gedaan naar alternatieve vormen van beheer, zoals anticonceptie of het inzetten van natuurlijke vijanden in het gebied. Geen van deze alternatieve opties bleek haalbaar. Het plaatsen van hekken langs de drukke wegen om het duingebied is goed, maar niet afdoende. Plannen om de gehele Amsterdamse Waterleidingduinen af te sluiten met 2,5 meter hoge hekken gaan regelrecht in tegen het Europese beleid om versnippering van natuur tegen te gaan. Bovendien los je met het plaatsen van hekwerk het probleem van de toenemende hertenpopulatie niet op. Hierover verschillen wij van mening met de gemeente Amsterdam.

Inmiddels heeft het bestuurlijke gesprek plaatsgevonden met de verantwoordelijke Wethouder van Amsterdam en de verantwoordelijke gedeputeerden van de provincies Noord- en Zuid-Holland. In dat gesprek is afgesproken dat er een beheerplan opgemaakt gaat worden in de komende weken. Dit beheerplan zal meer duidelijkheid moeten verschaffen over de exacte aantallen, het effect van de geplaatste en nog te plaatsen hekken en de balans in het gebied voor de overige flora en fauna. Dit beheerplan zal daarna opnieuw inhoudelijk besproken worden met de genoemde partijen. Daarna zal een beslissing genomen worden over verdere maatregelen.
Met vriendelijke groet,

Jaap Bond
Gedeputeerde Flora en Fauna
Provincie Noord-Holland

De argumentatie om de damherten af te schieten is gebaseerd op onwaarheden/verkeerde en verdraaide informatie......Zie deze twee links van mijn site!!!