dinsdag 16 mei 2017

Natuurbelang (Petitie) - Harry Hobo

De Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) heeft door het grootschalig terugbrengen van actieve stuifvlaktes en stuifduinen een meerwaarde gecreëerd qua biodiversiteit. Dat ging dan (noodzakelijk) wel ten kosten van bebossing en struweel. 

Maar waternet gaat verder .
-
Volgens de Bosbeheervisie Amsterdam Waterleidingduinen 2016 - 2017 moet in het beschermd natuurgebied hout worden geoogst.
-
-
-
Bomen kunnen zo oud worden of op natuurlijke wijze
afsterven.Echter ..50 procent van de bosfauna is afhankelijk van dood hout.
(dood doet leven)
-
Amsterdam schendt de natuurregels. Stichting Natuurbelang
Amsterdamse Waterleidingduinen en de Haarlemse Boomridders constateren dat in vrijwel alle staatsbossen al hout wordt geoogst.
-
-
Onze beschermde natuurgebieden zijn hiervan tot nu toe uitgezonderd. Het zijn de enige bossen waar de natuur zijn gang mag gaan. Amsterdam wil echter toch hout oogsten.
-
-
Maar dat betekent een significante aantasting van de
natuurwaarden. Het omzagen van gevaarlijke bomen in een strook langs de paden verhindert eveneens het natuurlijke proces.
-
Amsterdam staat wettelijke inspraak niet toe. En verzoeken de Amsterdamse gemeenteraad en wethouder Udo Kock onverwijld de natuurbeschermingswet te respecteren:
-
-
Elke vorm van houtoogst in het duingebied te verbieden...de wettelijke verplichte inspraakprocedure niet langer te dwarsbomen en de per direct mogelijk te maken.
-
-
STOP BOMENKAP Amsterdamse Waterleidingduinen
En onderteken deze petitie:
-
Waternet heeft in april 2017 de bosbeheervisie bekendgemaakt ..Hierover is al in 2016 met
Natuurbelang en bijna alle natuurorganisaties overleg geweest. Er was meteen al een aantal kritiekpunten. In de loop van 2016 is er met de kritiek weinig gedaan ..verder is er geen overleg geweest met de klankbordgroep.
-
Waternet stelt geen prijs op verder overleg.
-

(De AWD wordt deels gezien als productiebos ..en dat mag in een Natura 2000 gebied niet natuurlijk)
Meer kunt u lezen op: KLIK .