zondag 4 maart 2012

Comité de Wandelaar heeft geen fiets nodig!

( Alleen Google Chrome geeft problemen...Firefox/Internet explorer/Opera/en Safari geven geen problemen)
Veel Natuurverenigingen hebben bezwaar tegen het voorgenomen beleid...Van de gemeente Amsterdam om in de Amsterdamse Waterleidingduinen...aan de Noordoostelijke rand van de AWD een fietspad aan te leggen..(nu dienstweg)...
Ook het Comité wandelaar heeft geen fiets nodig..(Kees Piël) is tegen.
Mail van Kees Piël : (Tekst Kees Piël)(Vroeg in de morgen met Herman naar de AWD - 4 Mrt.2012)
Bij de Amsterdammers zelf leeft de kwestie vrijwel niet, het natuurgebied is een ver-van-mijn-bed show. En de hoofdstedelijke politici zijn vrij onverschillig. Des te gevoeliger zijn ze misschien voor noodkreten, zijn ze eerder geneigd hun oren te laten hangen naar de stem van de belanghebbenden. Nu is het voornamelijk een feestje van de fietserslobby, die zich naar horen zeggen goed laat vertegenwoordigen, die daarom mogelijk zal zegevieren, als niet.…Mensen wordt wakker, maak gebruik van de mogelijkheden!
Druk op Amsterdam kan echt nog goed worden uitgeoefend. Hoe kunnen ze dat doen? Door het sturen van brieven of e-mails naar bepaalde partijen en personen. U bent keihard nodig.
Lezer: denk nou niet, een ander doet het wel! Neen, stuur zelf die e-mails, brieven, ansichten.

HET IS VAN HET ALLERGROOTSTE BELANG dat u dit doet. Zonder een lawine van berichten hebben die raadsleden de indruk dat de wandelaars het niet veel uitmaakt.
GroenLinks en D66 geven op dit moment toe aan de fietslobby, die zet zijn beste beentje voor. De fietslobby acht het gewoon, dat de wandelaar straks zijn weg zoekt enkel langs het winkanaal. De Dienstweg beschouwen ze al als hun bezit. Dat is nu een bruuskeren van het wandelprimaat.
En wethouder C. Gehrels keurde pas geleden met de vaststelling van de Beheervisie 2011-2022 (zie Waternet.nl), de fietsroute goed. Daarmee gooit zij wel pardoes de beleidsnota’s die in de afgelopen 32 jaar verschenen zijn en die allemaal de loftrompet staken van het wandelprimaat, met een grote boog, hup in de prullenbak. Het cynisme. Gelukkig kan de raadscommissie EZP nog anders besluiten.

Door een naar verwachting druk fietsverkeer zal het bezoek op de Dienstweg verveelvoudigen. Slierten recreant-fietsers vullen op mooie dagen de schitterende wandelweg. Racefietsers wagen hun kans op de steile helling van de Dienstweg. Soms komt illegaal scooterverkeer voorbij. Verwacht geen rond de klok handhaving. Fietssluizen kunnen niet komen, die houden tevens de bakfietsen tegen, waar tegenwoordig de koters in worden vervoerd.
In de beleidsnota’s stond het altijd zo mooi verwoord: ‘Natuur, Rust en Ruimte’. In de Aanwijzing tot Beschermd Natuurmonument worden als ‘wezenlijke kenmerken’, genoemd: ‘natuurschoon van grote betekenis’, ‘landschappelijke samenhang’ en ‘uitgestrektheid’. Deze wezenskenmerken zullen door de fietsdrukte en de toevloed van recreanten hoe dan ook worden aangetast. De Stokmans Berg zal worden vergraven. Dat is direct natuurvernieling. En met voorbedachte rade.
Hier zijn de adressen. Brieven naar: Gemeenteraad Amsterdam, postbus 202, 1000 AE A’dam.
Google anders www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/
Klik op ‘vergaderschema’ en let eens op EZP, let goed op in welk datumvakje (moeilijk zichtbaar) de vergadering van deze commissie gepland staat. Of zie onder ‘raadsleden en fracties’, maar hieronder volgen ook hun email-adressen.

Let wel, de heer I. Manuel is bioloog en zit niet in de commissie, maar zijn invloed binnen D66 schijnt groot te wezen. Hij is evenwel voorstander van de fietsroute maar twijfelt in verband met de eventuele natuurschade. Stuurt u zeker naar raadsleden waar een ! achter staat. Dat raadslid zit in de commissie EZP. Stuur één email of meerdere, of aan allen, wat u wilt. Alle beetjes helpen! Misschien is er wel een raadslid die het belangrijk vindt en het in zijn fractie aan de orde stelt.

GROEN LINKS:
Evelien van Roemburg ! eroemburg@raad.amsterdam.nl
Marco de Goede ! mgoede@raad.amsterdam.n
Marieke van Doorninck mdoorninck@raad.amsterdam.nl

D66:
Carlien Roodink ! croodink@raad.amsterdam.nl
Sebastiaan Capel ! scapel@raad.amsterdam.nl
Vermeld in uw bericht bij voorbeeld:
dat u de voorgenomen vernieling van natuur en landschap door het vergraven van de ongerept Stokmans Berg die partijen zeer kwalijk neemt. Dat u gesteld ben op de rust en de schoonheid van de natuur, dat de natuurlijke omgeving zeldzaam is geworden in de drukke randstad, dat ze van een beschermd natuurmonument geen pretpark voor allerlei sportevenementen moeten maken  Dat u gewoon wilt blijven wandelen, en dat ze daar in Amsterdam eens moeten nadenken over wat ze eigenlijk aan het doen zijn (als ze weten wat ze doen). Of gewoon: Raadslid, wilt u niet meewerken aan de aanleg van een rijwielroute door de AWD!
-Het gaat er vooral om, dat de commissieleden op de hoogte raken van de verontrusting die er bestaat aan de kust, hetgeen dan tot uitdrukking komt door al die mails die ze ontvangen.
 Zo komt de hoofdstad misschien tot een ander besef, wordt het wakker.
GroenLinks óf D66 moeten óm. Maar gok op allebei!
Op 8 maart kunt u al wel inspreken
 1 tot 3 minuten, meldt u zich aan 020-552 2855/2062 (tot 24 uur van tevoren). Maar pas op 29 maart staat de Beheervisie 2011-2022 –en vermoedelijk!- op de agenda.
Lees dan iets voor, geeft niet wat, en hoe kort. Of gewoon aanwezig zijn, even belangrijk. Het gaat om een zekere (in)druk die uitgaat van een groot aantal belangstellenden. De macht van het getal!Ook van groot belang is het tekenen van de petitie
van de Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen.
b.v.d. .Harry Hobo.
‘Comité de wandelaar heeft geen fiets nodig’

namens deze, Kees Piël, hetwandelstatuut@xs4all.nl
PS. Ik sta weer veel  bij de poorten van de AWD om mensen ertoe te bewegen e-mails te versturen. Hang dan een laken op met de tekst ‘’Amsterdam géén fietsroute a.u.b./ namens het Mooi& Groot & Stil Wandeldomein’’, en deel pamfletje uit met bovenstaande tekst