woensdag 1 juni 2011

Jagers Staan Te Popelen

Ik heb onderstaande brief naar de commissieleden gestuurd. Daar trouwens helemaal geen reactie op gehad....Is het een idee om aan zo veel mogelijk mensen te vragen om een brief te sturen naar de gemeenteraadsleden? Ik las dat met name de PvdA een doorslaggevende rol zal spelen....
vriendelijke groet,
Hetty Sloos
     Geachte Leden van de Raadscommissie Economische Zaken, Bedrijven, Personeel en Organisatie,

In het Weekblad Kennemerland Zuid d.d. 12 mei 2011 las ik in het artikel ‘Een duivels damherten dilemma’ dat de beslissing over het wel of niet afschieten van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) ‘er aan komt’. Als frequente bezoeker van de AWD en als bezorgde burger hoop ik dat u vast zult houden aan het jachtvrije beleid. Graag wil ik in dit kader een aantal feiten onder uw aandacht brengen.

Allereerst: in het Beheerplan Damhert Noord- en Zuid-Holland is te lezen dat afschot de enige maatregel is die werkt om overlast door damherten tegen te gaan. De onderbouwing hiervan ontbreekt en negatieve effecten van jacht worden niet genoemd. Niet vreemd als men weet dat het 'beheerplan' is opgesteld door een jager.
Afschot
In het beheerplan staat dat IN het gebied een zone wordt aangewezen waar alle herten afgeschoten worden, ook (zwangere) hindes. De dieren ìn het gebied veroorzaken echter geen overlast, afschot betekent niet dat overlast wordt voorkomen, afschot veroorzaakt grote onrust in het gebied en afschot moet tot aan het einde der tijden worden volgehouden. Ook wordt er in het beheerplan van uitgegaan dat alle overlast veroorzakende damherten afkomstig zijn uit de AWD. Daar is helemaal geen beeld van. In het hele gebied tussen IJmuiden en Noordwijk leven damherten.

Dat afschot niet de goede weg is, blijkt o.m. ook uit de volgende feiten:

· Gesteld wordt dat het aantal damherten, als er niet wordt ingegrepen, steeds verder zal toenemen. Het rapport 'Beheer van damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen' (http://biodata.asp4all.nl/andreas/2007/09012f978039cd17/09012f978039cd17.html) toont echter aan dat de populatiegroei afneemt. Ook zonder jacht zal aan de groei van de populatie een einde komen. Met name omdat het voedselaanbod er voor zorgt dat er minder jongen geboren worden. Vanaf 1983 wordt er al niet meer geschoten in de AWD. De reeën stand is daar ook afgevlakt en lager dan ooit, zonder beheer met het geweer. In de AWD kan juist onderzocht worden hoe een onbejaagde populatie zich ontwikkelt. Ecologen zeggen dat afschot de populatie juist in de groeifase brengt: jacht heeft tot gevolg dat er veel meer jongen geboren worden: de hormoonhuishouding in een zwaar bejaagde populatie past zich aan de situatie aan. En steeds vinden jagers dan weer meer afschot nodig. Dit is ook te zien bij bijvoorbeeld wilde zwijnen en vossen.
· In het beheerplan wordt op termijn gestreefd naar nul aanrijdingen, maar dit wordt vervolgens genuanceerd met de opmerking dat schade aan de verkeersveiligheid niet volledig kan worden voorkomen. Dat ‘populatiebeheer’ in het gebied geen oplossing is voor verkeersonveiligheid, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat er in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland middels afschot een stand van 200 damherten wordt nagestreefd. Toch vinden er op de Zeeweg langs het NPKZ net zoveel ongelukken met damherten plaats als op de wegen rondom de AWD. Een ‘significant verband’ tussen de populatiegrootte en het aantal aanrijdingen kan dus niet worden aangetoond. Als er binnen de AWD geschoten gaat worden, zal dat leiden tot onrust onder de dieren waardoor meer vluchtgedrag bijdraagt aan meer verkeersonveilige situaties. Wist u dat op de Veluwe gedurende het jachtseizoen 2 tot 3 keer zo veel wildaanrijdingen plaats vinden als in de overige maanden? Afschot voorkomt verkeersonveiligheid dus duidelijk niet. Uit de praktijk blijkt dat het door u gevoerde beleid van het plaatsen van hekken een duurzame en effectieve maatregel is tegen verkeersonveiligheid, overlast in tuinen en schade aan landbouw, veroorzaakt door het damhert.

Het beheerplan spreekt niet over aantallen af te schieten dieren. Het beheerplan spreekt wel over 1200-1600 damherten in de AWD, en dat een ‘populatie van 150 tot 500 dieren voldoende groot is’. Als het beheerplan zou worden goedgekeurd betekent dit dus dat gigantische aantallen gezonde dieren worden afgeschoten. En dat, zoals het beheerplan voorstelt, het liefst in de nachtelijke uren met geluidsdemper en restlichtversterker, zodat er geen publiek bij is…De poelier uit Bloemendaal liet in Het Haarlems Dagblad van 18 februari 2011 al weten dit ‘uit zakelijk oogpunt niet ongunstig te vinden’ (artikel ‘Delicatesse uit eigen duinen’). De damherten worden gekocht van de jagers en leveren dan zo’n 1150 euro op. Jagers en poeliers hebben dus een economisch belang, en roepen het hardst om afschot.
Mogelijke maatregelen

In het beheerplan worden andere maatregelen zonder onderbouwing afgedaan als niet haalbaar of niet effectief. Zo wordt gesteld dat de verkeerssnelheid niet lager kan worden ingesteld. Dit wordt niet toegelicht. Er zijn wel snelheidsverlagende maatregelen mogelijk, bijvoorbeeld drempels, optische wegversmallingen, flitspalen of meer handhaving. Ook worden verkeersdeelnemers nog niet optimaal gewaarschuwd voor de aanwezigheid van de herten. Het beheerplan stelt: ‘het is bekend dat wildspiegels weinig tot geen effect hebben’. Langs de Brouwerskolkweg in Bloemendaal hebben wildspiegels echter wel degelijk geholpen om het aantal aanrijdingen te verminderen (aldus wethouder Schep in het weekblad Kennemerland Zuid van 21 oktober 2010). Ook het (door middel van een doekwerk) ondoorzichtig maken van een bestaand hek blijkt veel herten te weerhouden om er overheen te springen. De overlast die sommige bewoners zeggen te ondervinden doordat zij herten in hun tuin aantreffen (zij hebben het voorrecht te wonen in of bij een natuurgebied), kan ook door middel van een hek worden tegengegaan.

Genieten
De AWD is een uniek natuurgebied in Nederland. Omdat daar niet gejaagd mag worden zijn dieren minder schuw en laten zich vaker zien dan in andere natuurgebieden. Ik en heel veel andere mensen komen speciaal daarvoor naar het gebied. Voorstanders van jacht willen ons doen geloven dat ‘invoering van afschot buiten de AWD de zichtbaarheid niet negatief hoeft te beïnvloeden’. Dit bestrijd ik. Als er wordt overgegaan tot jacht, zal de zichtbaarheid van de dieren met sprongen achteruit gaan. Ter vergelijking: in NPZK, waar wel geschoten wordt, laten de dieren zich nauwelijks zien.
Ik ben van mening dat zolang het hek langs de AWD nog niet is voltooid, en zolang daar niet een aantal jaren ervaring mee is opgedaan, iedere discussie over ingrijpen in de populatie van de damherten voorbarig is. Er bestaan voldoende, duurzame en diervriendelijke oplossingen om eventuele overlast te beperken. Bij een modern faunabeheer past geen afschot. Zo blijft de unieke waarde van de AWD behouden voor mij en alle andere natuurliefhebbers. Ik hoop van harte dat de Gemeenteraad van Amsterdam niet instemt met het beheerplan.

Met vriendelijke groet,
Hetty Sloos
Vogelenzang