donderdag 15 april 2010

10.000 HANDTEKENINGEN..Tegen fietsen in het AWD

Ontvangen Via Mail: van Niko Buiten
Persbericht.
Haarlem, 15 april 2010.
Provincie geeft ecoduct alle ruimte en plaatst kanttekeningen bij damherten en fietspad door Waterleidingduinen.

Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) overhandigde maandag 12 april 10.000 handtekeningen aan Provinciale Staten om aandacht te vragen voor de wens van de bezoekers van de Waterleidingduinen om geen fietspad door het Natura 2000-gebied Kennemerland Zuid aan te leggen. Dus niet door of langs de Waterleidingduinen of het naastgelegen Naaldenveld.
(foto van fotograaf Niko Buiten )
Harry Hobo (links), voorzitter van Stichting Natuurbelang AWD, overhandigt de handtekeningen aan Ton van der Meche (rechts), vice-voorzitter van Provinciale Staten
In een lange vergadering van meer dan twee uur met meerdere schorsingen, een aantal amendementen en veel intern overleg werd uiteindelijk de financiering van het ecoduct over de Zandvoortselaan door alle partijen goedgekeurd. Het gegeven dat de Europese subsidie in gevaar komt als de provinciale steun teveel ontbindende voorwaarden bevat liet de politiek weinig ruimte tot harde voorwaarden. Over het nut van het ecoduct was men het wel eens en de subsidie is noodzakelijk. Daarom richtte de discussie zich voornamelijk op een tweetal zaken: het damhertenbeheer en het fietspadtracé. De statenleden willen een eenduidig beheer van de damherten, in de Waterleidingduinen worden ze niet bejaagd terwijl ten noorden van het ecoduct dat wel het geval is. Het fietspadtracé en het ontbreken van de gebruikers van de Waterleidingduinen en de gemeente Amsterdam in de besluitvorming over het tracé was aanleiding om in een motie Nationaal Park Zuid-Kennemerland - de organisatie van die de klankbordgroep heeft ingesteld - op te roepen het overleg met de bezoekers van de Waterleidingduinen te hervatten.


De grote weerstand tegen het fietspad onder de bezoekers was reden voor om 9 maanden geleden een klankbordgroep te formeren die moest zoeken naar alternatieven. Het overleg verliep moeizaam en enkele leden waaronder vertegenwoordigers van Stichting Natuurbelang AWD, Stichting Duinbehoud en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland verlieten uit protest het overleg.

Een grote actiewandeling in november vorig jaar met meer dan 500 deelnemers maakte duidelijk dat het verzet tegen het fietspad nog volop leefde onder de bezoekers.

Dat resulteerde echter niet in hernieuwde deelname in de klankbordgroep. Hoewel Duinbehoud en de Vogelwerkgroep na korte tijd een vervanger mochten sturen was er voor de bezoekers van de Waterleidingduinen geen plaats meer. Dit gegeven was voor de SP, GroenLinks en de PvdA genoeg reden om hier kritische vragen aan gedeputeerde Meerhof over te stellen, die dus nu de opdracht meekrijgt de bezoekers er opnieuw bij te betrekken.

Natuurbelang AWD heeft kritisch kanttekeningen bij het huidige voorstel van de klankbordgroep. Harry Hobo, voorzitter van Natuurbelang AWD: "Het fietspad gaat nog steeds voor een deel door de Waterleidingduinen en in ieder geval dwars door Natura-2000 natuurgebied met het naastgelegen Naaldenveld. Vlak bij de Oase wordt 6 hectare van de Waterleidingduinen af gesneden, daar komt een hoog hek en gaat een groot gebied verloren voor de bezoekers - dat moet toch beter kunnen als je 9 maanden hebt overlegd!"

Natuurbelang AWD is verheugd dat de politiek heeft ingezien dat de inbreng van de bezoekers als belangrijkste gebruiker van het gebied van groot belang is.

Nu is gemeente Amsterdam aan zet. Binnen enkele weken zal een oplossing voor de damherten gezocht moeten worden om de Europase subsidie zeker te stellen. Amsterdam stelt zich op het standpunt dat een hoog hek om de Waterleidingduinen het probleem voldoende oplost, echter zodra het ecoduct klaar is dat onvoldoende of men moet op het ecoduct een damhertenwerend rooster maken. Het is natuurlijk beter als het ecoduct de aanleiding kan zijn om zowel ten noorden als ten zuiden ervan een eenduidig beleid te maken.

Over fietsen in de Waterleidingduinen is heeft een raadscommissie in Amsterdam zich vorig jaar al uitgesproken. Men is tegen fietspaden door dit gebied. Nu de coalitieonderhandelingen nog in volle gang zijn in Amsterdam zal even gewacht moeten worden of een nieuwe gemeenteraad ook het huidige tracé afwijst. Het feit dat de bezoekers hier niet aan hebben meegewerkt zal zeker zwaar meewegen.

Stichting Natuurbelang AWD
http://www.awd.natuurbelangnederland.nl/
-------------------------------------------

Rectificatie.....Bericht Kees Piël....van Kees Piël ..Zie Reactie onder dat bericht..http://awd-bossie.blogspot.com/2010/04/kees-piel.html


---------------------------------------------------
Ingezonden Via Mail..Foto's van andere!!
Dode vos gesignaleerd
Achter de schuilhut1000 meter weg in de bosjes bij water aan de overkant
gelukkig ook nog twee levende gezien....
Ingezonden door De duinstruiners!
Ingezonden door de Duinstruiners..
Ingezonden Door Nico Pauw...Net even eerder.....
Geen Site..Verhaal zie
Ingezonden door Ghita.. (Rekel)
Site en meer van de vos (een mooie dag in het AWD)
Foto Ingezonden door Ghita (Moervos)