maandag 16 mei 2016

Arkemheen

Het Natura 2000 ( sinds 2008) gebied "De Polder Arkemheen" ..is één van de oudste polders van ons land...Het is nu een natuurreservaat met broedplaatsen van vele soorten water en weidevogels. De polder Arkemheen  is onderdeel van het Nationaal landschap Arkemheen-Eemland.
Een deel is eigendom van Staatsbosbeheer en een overig deel is in agrarisch eigendom en gebruik.
Sleutelfactoren voor dit gebied (zie beheerplan 2016)
Blijvend grasland ...en een relatief hoge waterstand komt de kwaliteit van het leefgebied ten goede.
Het doel is zorg te dragen voor een gunstige staat van instandhouding.
Behoud van omvang en kwaliteit 
-

Voor weidevogels is een aangepast beheer zoals onder meer uitgestelde maai-data.. Helaas zien we vandaag dat er een groot aantal percelen toch te vroeg zijn gemaaid ..En we zien op geen van die percelen pollen met hoog gras ..er is dus op die percelen totaal niets meer over van de nesten en jonge van weidevogels in het algemeen. (Links Grutto pullen)
Grutto pul

Voor de pullen is het al uitkijken geblazen voor de nieuwsgierige koeien.. in de wei. 
(Pul Kievit)
Veehouders werken waar mogelijk mee aan de bescherming van de
vogels ..door het plaatsen van nestbeschermers ..dit in nauwe samenwerking met natuurliefhebbers.
-
Spreeuw ..Witte Kwikstaart en Tureluur.
Vogels als Kievit ..Scholekster ..Grutto ..Tureluur ..Veldleeuwerik ..Kwikstaart ..Kemphaan ..Steltlopers ..Watersnip ..Zomertaling ..Slobeend ..Wilde Eend ..enz. Worden zoveel mogelijk bescherming geboden.
Grutto
Witte Kwikstaart
Het grootste deel van het Natura 2000 gebied (1180 ha) ..is
eigendom van ongeveer 300 eigenaren. Het merendeel van deze eigenaren treedt op als verpachter aan boeren uit de omgeving.
Graspieper..
Knobbelzwaan
Ongeveer 275 ha is weidevogel-reservaat in het bezit van
Staatsbosbeheer. 
-

Meerkoet Pullen
Het gaat hier om een smalle strook langs de Zeedijk in de Putterpolder en een gebied langs de Zeedijk in de Nijkerkerpolder 

Staatsbosbeheer verpacht dit land aan boeren uit de omgeving ..onder voorwaarde dat het gebied als weidevogelgebied wordt beheerd. Ach .. daar vallen natuurlijk geen hazen onder denk ik dan? ..En dit is hier echt niet noodzakelijk ..Tijd dat we hier in Nederland eens mee stoppen!!!!
Boerenzwaluw.
De vrouwen zijn het ergens niet mee eens ..
Waterhoen
Pul Waterhoen
Vroeg in de morgen spraken we af bij het gemaal Arkemheen.  Ghita Pluijmaekers .. Cees van Ginkel ..en ik. Het was niet altijd droog ..maar daar hadden we in de auto weinig last van ..Het was al met al een mooie dag.