zondag 4 maart 2018

What the F*ck ..

Een toegift van Koning Winter 2017/2018 bleef helaas uit in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD-3 maart).
Zelf had ik nog graag voor één dag een pak sneeuw willen hebben.
Gelukkig heeft de mens via klimaatregelaars nog geen zeggenschap over klimaatbeheersing ...en dat moeten we zo maar houden ook.Brilduikers ..
Brilduiker Mannetje
Brilduiker Vrouwtje
We zien nu veel watervogels in het waterwingebied  de Amsterdamse Waterleidingduinen. Hier is door stroming nog veel water open. En kunnen vogels nog redelijk foerageren. 
Brilduiker Mannetje
Knobbelzwanen ..
Goed is te merken dat dieren het op deze laatste winterse dag het heel moeilijk hebben. Ze proberen hun energie zoveel mogelijk te sparen .. dus hun vluchtgedrag staat op een heel laag pitje.
Watersnip ..
Watersnip ...lange snavel
Elkaar als verschillende watervogels opzoeken is dan ook van essentieel belang. Je valt wel op als groep ..maar je ontvangt ook de bescherming van de groep. Een predator komt niet makkelijk ongezien bij zo'n grote groep vogels. (Waterral rechts)
Bokje ..kortere snavel
-
Watersnippen Waterhoentjes Bokjes Houtsnippen Smienten Meerkoeten Wilde Eenden Waterrallen Blauwe Reiger en Ruitertjes Gele Kwikstaart en een grote groep Wintertalingen die luidruchtig de spreekwoordelijke slapende hond wakker maken. (Links Waterral)
Wintertaling ..
-
Opeens vliegt en stuift alles naar alle kanten... een stilte.
Een vos komt uit het beekje vandaan .. hij heeft een wintertaling te pakken .. zijn maatje kijkt verbouwereerd en lijkt te denken :  "What the F*ck" ...
-
-
De vos is een opportunist ..  en zoekt zijn eten bij de mens ..aan de kustlijn ..op het land en in water. De geboren neiging om alles te doden te eten of te begraven voor later .. is er al van jongst af aan ingegoten. Een dikke 80% sterft in het eerste levensjaar. Dus leren ze te eten wat voorhanden is .. en te bewaren (in te graven) bij overvloed.
-
-
Een vos in gevangenschap die met regelmaat voedsel krijgt kan wel
10 tot 15 jaar oud worden .. In het wild speelt de concurrentie en het voedselaanbod een grote rol.  Een vos van 10 jaar is dan echt oud .. je moet dan meer denken aan een gemiddelde van 5/6 jaar.
-
Witgatje ..
Een vos vecht op leven en dood voor zijn territorium ... en moet daar elke dag een halve kilo voedsel uit weten te bemachtigen. 
-
-
Als jagers dan op bepaalde ganzen en eenden schieten. moeten de vossen het dus uit een kleiner en zeldzamer aanbod halen. i.p.v. een grauwe gans een pijlstaarteend of een nonnetje.  Het beschermen van weidevogels doet men door ("overschot") juist niet uit te nemen.
Nonnetje ..
Nonnetje Brilduiker Kuifeend
Pijlstaarteend ..
-
Het zijn voor de Amsterdamse Waterleidingduinen geen onbekende gasten ..maar een zestal pijlstaarteenden een nonnetje zomertaling slobeenden brilduikers en grote zaagbekeenden op één plek dat heb ik zelf nog nooit eerder meegemaakt.
-
Zomertaling ..
Non Mannetje
Wat opvalt in deze periode van kou is dat we de wilde zwanen niet horen ..  In 2000 waren we nog trots dat de Wilde Zwanen de Amsterdamse Waterleidingduinen prefereerde boven ander duingebied. Reden was toen geen honden in het gebied en een totale rust in de infiltratiegebieden  van de AWD. Het drukke vliegverkeer was toen de grootste zorg.
-
-De recreatiedruk is steeds meer aan het toenemen ... meer rustgebied is essentieel om de wintergasten (vogels) en de dieren (ree) te beschermen. Als we de Wilde Zwanen ..ook wel 
Zingzwaan Zangzwaan Hoopzwaan of Hoelzwaan genoemd ..willen behouden als wintergast. Moeten we daar rustgebied voor creëren.