zaterdag 8 augustus 2015

Natuurlijk evenwicht

Ja ..het gaat slecht met de weidevogels in Nederland ..Van veel soorten is het aantal sinds 1990 fors afgenomen. Dat blijkt uit een analyse van de meest recente cijfers van de Nederlandse weidevogelstand door CBS en Sovon Vogelonderzoek Nederland.
-

Het verdwijnen van weidevogels hangt samen met de schaalvergroting en intensivering in de landbouw .. Enerzijds gaat het daarbij om directe verliezen van nesten en kuikens doordat bijvoorbeeld steeds vroeger en vaker gemaaid wordt ..
Maar ook indirect beïnvloed de landbouw de weidevogelstand door de verschuiving van gevarieerde ..vochtige ..kruidenrijke hooilanden naar uniforme gedraineerde percelen met één of twee soorten gras ..die makkelijker machinaal te bewerken zijn en een hogere grasproductie opleveren. 

Daardoor is er minder voedsel ..dekking en rust voor de weidevogels.Ook door uitbreiding van onder andere steden en de bijhorende infrastructuur en de daarmee gepaard gaande toegenomen verstoring ..is broedgebied van weidevogels verloren gegaan .. In totaal verdween er sinds 1990 ruim 150.000 hectare grasland.
Vandaag zien we de vos in de Groene Jonker ..De waterstand is erg laag ..en daar profiteert de vos van .. Eieren en jonge weidevogels worden verslonden en gedood door roofdieren ... Soorten als hermelijn ..buizerd .. bunzing ,,vos ..reiger ooievaar en kraaiachtigen maar bijvoorbeeld ook egels ..hebben ..naast veel andere prooien en aas ..ook weidevogels op het menu staan

Weidevogels hebben een grotere kans te worden verschalkt door roofdieren als de beschutting door landbouwactiviteiten zoals maaien ..sterk worden verlaagd 
Grote verliezen door natuurlijke vijanden zijn overigens een normaal verschijnsel bij weidevogels ..
en hoeven geen nadelige gevolgen te hebben voor de populatie.
-
Nee ..wat dat betreft moeten we het niet zoeken ..in het aantal roofdieren/roofvogels ..Maar wel in de vorm van het gebruik van percelen graslanden ..Hogere waterstanden is een must voor weidevogels ..ook voorkom je daarmee burchten van vossen ..Ook schrikdraad werkt goed om vossen uit een bepaald gebied te weren 
Het natuurlijk evenwicht ..wordt nooit verstoord door dieren ..maar wel door handelingen van de mens. Een populatie prooidieren ..staat en valt bij het aanbod van voedsel .. 
Gelukkig worden de zwanendrifters aangepakt ..en de 71 jarige Piet O. uit Nieuwerbrug vervolgt
voor overtreding van de Wet dieren en ook de flora en faunawet.
Daarnaast onderzoekt het OM meerdere aangiftes tegen de man door de Stolwijkse Saskia van Rooy
Hij zou haar hebben bedreigd en mishandeld.
Deze blog begon met een bezoekje aan de Groene Jonker ...met Herman Versteeg
Later die week ..een bezoekje aan de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) met Cees van Ginkel ..