zaterdag 21 juni 2014

Plezierjacht

Een goede bescherming van de biodiversiteit in Nederland zonder de lasten te verhogen. Dat is het uitgangspunt van de Wet natuurbescherming van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken die woensdag 18 juni 2014 naar de kamer is gestuurd.
Nederland heeft in het verleden allerlei internationale verdragen ondertekend met daarin de verplichting dieren en planten te beschermen ..
-
Ook is er aansluiting bij Natura 2000 ..een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. In totaal zal het netwerk van beschermde natuurgebieden ongeveer 450.000 vierkante kilometer omvatten. 
Eenmaal aangewezen gebieden blijven in principe voor altijd als natuurgebied voortbestaan.

Het Nationaal Natuur Netwerk ( EHS ) zal uiteindelijk 17,5 procent van Nederland beslaan.In Nederland is de biodiversiteit afgenomen tot ongeveer 15 % van de oorspronkelijke situatie ..Wat dat betreft doet Nederland het wel heel slecht .. 
-
Ja...Nederland is kampioen biodiversiteitverlies in Europa . En dan is het toch onbegrijpelijk dat een exoot als de huiskraai ..door de provincie is uitgeroeid ..dat ging om een populatie van vijfentwintig vogels..Lees: http://www.faunabescherming.nl/2014/01/28/exoten-welkomniet-welkom/
Voor jagers en WBE zijn de veranderingen in de nieuwe natuurwet niet echt een obstakel.
Ja..de provincie moet op de hoogte gesteld worden Dijksma wil transparantie.
Maar ik blijf het vreemd vinden dat tellingen door jagers WBE en beheerders gedaan worden.

Ook komt er helaas geen eind aan de plezierjacht...PvdD heeft het terecht over kiezersbedrog
-
De plannen van het kabinet zetten aan tot kiezersbedrog.In de Groene kieswijzer van Natuur &amp: Milieu gaven CDA, VVD, D66, Groen Links, PvdA, SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren aan dat "de plezierjacht in Nederland moet worden verboden". Ook de PVV- die niet deelnam aan de Groene Kieswijzer - is voor afschaffing van de plezierjacht.
-
Daarmee zou er in de Kamer een meerderheid van 145 Kamerleden moeten zijn die op basis van hun verkiezingsbeloftes een einde wil maken aan de plezierjacht. Zelfs wanneer VVD en CDA hun belofte zouden breken, zou er een ruime meerderheid voor afschaffing van de plezierjacht resteren.
-
Het reguleren van de plezierjacht via het delegeren aan de provincies kan onmogelijk gezien worden als inlossing van de stellige verkiezingsbelofte het voor de lol doden van dieren te verbieden. Marianne Thieme: "De staatssecretaris zegt met haar wetsvoorstel tegen de jagers 'blijf doen wat je nu doet, maar schrijf het van te voren even op'. Ze had met steun van een Kamermeerderheid een grote stap kunnen maken in de bescherming van dieren in het wild , maar kiest voor behoud van de plezierjacht."
-
Dit waren foto's uit de OVP en AWD ...
De zandhagedis is extra toegevoegd.
Door gezondheidsproblemen loop ik wat achter ..en moet ik het net zo als de zandhagedis mijn momenten pakken .. Het gaat al goed als de achteruitgang wordt geremd
Gaat het met de terugkeer van de zeearend en de zilverreiger nou beter met de Nederlandse natuur, of is er reden voor blijvende zorg? Het is maar hoe je het bekijkt. Wie een eeuw terugblikt, moet constateren dat 85 procent van de planten- en diersoorten uit Nederland is verdwenen. Nederland bungelt in het kwaliteitslijstje van Europese landen onderaan: alleen in Malta gaat het nog slechter. Hoewel er fors wordt geïnvesteerd in de beschermde natuurgebieden, is de achteruitgang het grootst op het platteland, dat 62 procent van Nederland beslaat. Door de industrialisering van de landbouw is de soortenrijkdom in de stad momenteel groter dan die daarbuiten. Gemiddeld gesproken gaat de natuur in Nederland nog steeds achteruit, al is de achteruitgang door alle maatregelen geremd.
Nederland heeft in het verleden allerlei internationale verdragen ondertekend met daarin de verplichting dieren en planten niet nog verder te laten wegzakken. Ook is er aansluiting bij Natura 2000, een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie (EU). In totaal zal het netwerk ongeveer 450.000 vierkante kilometer omvatten. Eenmaal aangewezen gebieden blijven in principe voor altijd als natuurgebied voortbestaan. Nederland rijgt die internationaal beschermde natuurgebieden aaneen in het Nationaal Natuur Netwerk. Staatssecretaris Dijksma wijst nu in versneld tempo deze natuurgebieden aan, maar probeert hiermee slechts een achterstand in te lopen. Nederland had dit proces al in 2010 afgerond moeten hebben. Uiteindelijk zal dit netwerk 17,5 procent van Nederland beslaan.
Toch zal de winst voor de natuur niet uit deze gebieden komen: die werden immers al goed beheerd. Om de natuur weer te laten toenemen, zal het platteland ecologisch heroverd moeten worden. Daardoor nemen de negatieve invloeden van de landbouw op de omliggende natuur af (zoals de stikstofneerslag en verdroging) maar moet ook de kwaliteit van het platteland zelf toenemen. Dijksma probeert met een nieuw subsidiestelsel voor 'agrarisch natuurbeheer' de boeren zo ver te krijgen meer rekening met natuurlijke processen te houden. Tegelijk prikkelt ook Brussel agrariërs de landbouw te verduurzamen. Zij komen pas voor Europese inkomenssteun in aanmerking als zij een bepaald deel van hun grond voor natuur vrijmaken of op een andere manier vergroenen.