dinsdag 3 september 2013

Marcel Vossestein AWD Damherten

Ingezonden via mail : Marcel Vossestein
Voormalig voorzitter van de Natuurbeschermingscommissie van de KNNV , vereniging voor veldbiologie..
Woensdag ( 11 sept. 2013 ) hoopt Marcel in de raadscommissie zijn inzichten toe te lichten ..
"Damherten als bedreiging en verrijking in Hollandse duinen"
( Links Parnassia AWD )
( Damherten AWD ..Belangrijk voor vegetatie )
Damherten als bedreiging en verrijking in Hollandse duinen
Met de voorgelegde besluitvorming aan de Amsterdamse gemeenteraad wordt het aantal – tot nu toe onbejaagde -damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen met 70% teruggebracht tot 600 en besloten dat aantal via afschot te handhaven.
Dit besluit is het van de meest ingrijpende en onomkeerbare besluit dat denkbaar is, omdat het zeer diep ingrijpt in vrijwel alle waarden – vooral intrinsieke waarden van de damherten, hun meestal gunstige begrazing ook de meer dan unieke recreatieve en educatieve waarden - van het betreffende gebied. Dit noodzaakt om vooral de meest zwaarwegende motiveringen van het besluit op zorgvuldigheid na te gaan:
-
Geachte raad- en collegeleden en overigen,
 De voordracht voor de raadsvergadering van 11 september 2013 inzake de ingreep in de populatie damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen zette me aan tot besturing en analyses van alle daarop betrekking hebbende stukken. Mijn bevindingen heb ik beschreven in bijgevoegde nota "Damherten als bedreiging en verrijking in Hollandse duinen".

Op grond van de cijfers slaagde ik er in ook de daadwerkelijke populatieontwikkeling van 2009 tot 2013 te reconstrueren. Het beeld daarvan wijkt zeer sterk af van het beeld dat in bijna alle stukken wordt geschetst en blijkbaar in grote mate zal hebben bijgedragen tot de besluitvorming. Mijn analyse heb ik weergegeven in onderstaande tabel:

Daarnaast heb ik me ook een beeld gevormd van andere relevante aspecten en die in een beoordeling betrokken. Dit rondde ik af met een overzicht in de vorm van conclusies.
De nota sluit ik af met de volgende aanbevelingen:
A.      Volg als nog het meest verstandige advies van Han Olff, hoogleraar universiteit Groningen, op:
1.       Een beslissing tot ingrijpen in de populatie vooraf gegaan zou moeten worden door gedegen onderzoek gedurende een aantal jaren.
2.       De resultaten die nu beschikbaar zijn, acht hij niet voldoende voor een dergelijke beslissing.
B.       De situatie dat twee goed vergelijkbare gebieden met zo’n verschil in beheerresultaten komt zelden voor en kan een schat aan informatie opleveren, die zelfs internationaal van betekenis kan zijn.
C.       Voor de uitvoering van zo’n onderzoek moet begeleiding gevonden worden als de begeleidingscommissie van de Oostvaardersplassen.
D.      Gelet op de nationale betekenis van een dergelijk onderzoek zou hiervoor ook de juiste en onafhankelijke ondersteuning van zowel de rijksoverheid als kennisinstituten gevonden moeten worden.
E.       Tijdens de onderzoeksperiode zouden al plannen kunnen worden uitgewerkt om de zo goed mogelijke inrastering van de beide gebieden te komen en daarmee alle schade, wildaanrijdingen en nadelige effecten op de populaties dieren weg te nemen. Topnatuur valt immers niet te vermengen met steeds intensiever gebruikt door de mens gedomineerd gebied.
F.       In een gevorderde fase van onderzoek is het ook denkbaar de beide gebieden ook daadwerkelijk te verbinden en de ontwikkelingen daardoor te volgen.

G.      In de Amsterdamse Waterleiding is het topprioriteit om de voorzien in het voorkomen van schade, die vanwege uitgebleven beheeraanpassingen door te intensieve begrazing ontstond en ontstaat aan kwetsbare vegetatie en houtopstanden.
H.      Wellicht ten overvloede is het zaak vooral het cijfermatig vastleggen van ontwikkelingen ingrijpend te verbeteren, zoals vooral blijkt uit de voorstelling van zaken die in stuitende mate afwijkt van de daadwerkelijke ontwikkelingen.
 Graag maak ik van de gelegenheid gebruik mijn inzichten toe te lichten in de raadscommissie komende donderdag, waarvoor ik me al heb aangemeld.
Ik wens u alle wijsheid toe inzake de keuze van het meest wenselijke beleid.

Met vriendelijke groet,
voormalig voorzitter van de Natuurbeschermingscommissie van de KNNV, vereniging voor veldbiologie
-
Helaas lukte het me niet om een pdf bijlage  in dit blogbericht te plaatsen ..
met zeer veel relevante gegevens ..ik hoop dat nog te doen.