dinsdag 17 juli 2012

Verslag H.Sloos

Het verslag van Hetty Sloos
Bijeenkomst Ontheffing Afschot Damherten..
Verslag 11 juli 2012:


VZ fbe Geldorp:
· Faunabeheerplan is goedgekeurd door GS;
· Afschot mag ook bij dreiging van schade ;
· Doormachtigen van de ontheffing mag;
· Doel Planmatig en effectief handelen;
· Vraag Mevr Klein: komt er een publieke executie?
· Ontheffing wordt niet lichtzinnig afgegeven.

Bond:
· Het is een dossier wat de gemoederen erg bezighoudt en tevens een emotievol dossier. Mensen zijn betrokken bij het welzijn van dieren.
· Wet geeft de provincie de taak planten en dieren te beschermen, maar provincie kan ook afwijken van de bescherming.
· Herten dragen bij aan natuurbeleving van bezoekers, dat is echt zo. Maar ook agrariërs hebben veel last (Hyacinten) en aanrijdingen vinden plaats. In 2009: 24, in 2010: 52, in 2011: 49, 2012: 25 tot nu toe. Ook zijn er Kamervragen gesteld en een brief verstuurd door Verburg ‘provincie ga er wat aan doen’.
· Provincie heeft Amsterdam gedreigd met een aanwijzing.
· Alle belangen zijn afgewogen, nut en noodzaak. Alleen als alle andere maatregelen niet afdoende werken wordt een vergunning voor afschot afgegeven.Er is nu eenontheffing afgegeven t/m 31 december 2015.
· Amsterdam maakt het hekkenplan af en gedurende die tijd wordt gemonitord.
· Afschot vindt plaats alleen in aangewezen gebieden. De provincie zal streng toezien op naleving van regels. =>IK VRAAG MIJ AF HOE ZE DAT GAAN DOEN ALS M.N. 'S NACHTS GAAT WORDEN GESCHOTEN!
· Als je stopt met beheren krijg je uiteindelijk een probleem. Amsterdam is ook bestuurlijk overtuigd. In september 2011 zijn afspraken gemaakt met Amsterdam. Als blijkt dat na het plaatsen van de hekken en het afschot van herten buiten het gebied niet werkt dan gaat men over tot populatiebeheer.
· Reeenstand loopt terug omdat herten alles eten en reeën specifiek voedsel eten. Daar zijn geen wetenschappelijke rapporten van maar het blijkt uit de praktijk.
· dhr Kramer: Gedeputeerde slappe knieën, verkeersveiligheid is in het geding. Bond: 4000 hatemails gekregen. Is lang proces.

Schep:
· Incidenten lopen op.
· mei 2012 omgevingsvergunning (bezwaar en beroep termijn loopt af op 26 juli). Start hek 30 juli, 2.50 m hoog, grijs hek, ½ m ingegraven, incl ruimte voor andere dieren om er doorheen te kunnen. Met inspringplaatsen en indrijfruimten.
· Nina Verstege Zandvoort: wij willen geen killing fields. Geen lood in het drinkwaterwingebied. Er is in Zandvoort nog niemand tegen een hert aangelopen.
· Kees van Deursen Zandvoort: komt er een hekkenplan langs de Zeeweg? Nee.
· Provincie: Ecoduct krijgt een tijdelijk hek, totdat het beheer in de AWD gelijk is aan dat van NPZK.
· Aerdenhout Zuidlaan: Naaldenveld omheinen?


Piet van Houten FBE:
· Gaat om veiligheid wegverkeer. Maar ook om schade (2011 23.000 aan landbouw). Ook gericht om overlast voor omwonenden te verminderen (zal automatisch het geval zijn). Doel is damherten een gevoel van onveiligheid geven.
· Uitvoerders komen uit de regio FBE Zuid-Kennemerland (gekwalificeerd), herten worden voor consumptie aangeboden. => KLOPT NIET< MAG OOK AAN ANDEREN ZIE ONTHEFFING
· Allemaal mannelijke herten.
· Ontheffing voor verjagen en schieten van herten.
· Verdrijfactie als dat ‘opportuun; is.
· Dick Boogaard Vogelenzang: te laat, had goed beheerd moeten worden.

Cousin Waternet
· Aan de strandkant komt geen hek. Als hekken er staan werkt het dan? Er is een monitoringplan.. tevens wordt het effect op damherten in het gebied en op andere natuur in het gebied gemeten. Bekeken wordt of het wel/niet werkt en aanvullende maatregelen nodig zijn.
· Vruchtbaarheid
· Welzijn dieren in de duinen.
· Van Loek Aerdenhout: Oostvaardersplassen? Bijvoeren?
· Van Walsen Aerdenhout: aub geen prikkeldraad
· Aerdenhout: 5 in de tuin. Schieten of verjagen? Van Houten: wellicht schieten.
· Henk Bos: soms 3400 ha te klein om te jagen en daarom vergroten gebied?
· Van Tol Vogelenzang: inzet wolven?
· Inteelt?
· Iris: bijvoeren? Cousin: dan worden het er meer.
· Heeremans Aerdenhout => zit in FBE!
· Erik Kramer Zandvoort
· Ed Cousin Waternet: half oktober is het hek dicht.
· Op een bord stond 6 jaar gelden al dat het er 1700 waren. Met 30% groei per jaar moeten het er inmiddels heel veel zijn.
· Ketner Aerdenhout: gevaar Vogelenzangse weg. => ZIT IN FBE!!
· Cousin: 1824 (of 1854) vorig jaar in de AWD, 20% groei per jaar. In NPZK 200, maar daar is geen hek, dus daar heeft men veel sneller overlast.
· Karstens Santpoort Zuid: hekken om Kennemerduinen? Heeft ook herten in de tuin.
· V Houten: kans op ongeluk bestaat altijd.http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Faunabeheer-in-NoordHolland.htm
In de ontheffing staat dat er 24 uur per dag geschoten mag worden..(ook in de bebouwde kom)
In de ontheffing staat ook dat "FBE gaat desgewenst Door gemeente voorgedragen uitvoerders/verjagers machtigen".