zaterdag 20 december 2014

Mijn Visie Populatie Damherten

Damherten:
Op grond van de natuurwaarden wil men ..in weerwil van het recent ingezet reactief beheer alsnog tot proactief beheer overgaan.
Zelf ben ik geen voorstander om lukraak honderden herten af te schieten ..maar eerder voor een geleidelijke ombuiging van de populatiegroei ..Een lange termijn visie!
Betrokken partijen ..provincie en beheerders ..hebben het afgelopen jaar intensief gewerkt aan de aanvraag voor ontheffing om actief beheer te mogen plegen in de Amsterdamse Waterleidingduinen.
Dat gebeurde al buiten de awd ...vandaar dat we geen damherten en zelfs geen reeën meer zien in de weilanden net buiten de awd.

Hert beleid (in de awd) is voorlopig gelijk aan die van de
Oostvaardersplassen (OVP) ..dus reactief beheer .dieren die deze winter verzwakt rond lopen ..worden uit hun lijden verlost.

Zelf ben ik een voorstander van deze vorm van beheer ,,waar je dan zowel een positieve als negatieve selectie op kunt uitvoeren ..om zo de populatie enigszins te beïnvloeden.
-
Het huidige Faunabeheerplan damhert is weliswaar toereikend voor de maatregelen die nu van kracht is ..maar omdat voor de bescherming van natuurwaarden aanvullend beheer van de damhertenpopulatie  nodig is ..dient het Faunabeheerplan te worden aangepast ..En gaat men dus over op proactief beheer.
-
Ik hoop in ieder geval dat het proactief beheer niet betekend dat er lukraak een duizendtal herten (mannetjes/vrouwtjes) worden afgeschoten ...

IK DENK.. dat een lange termijn visie dan beter is ..
om de populatie langzaam maar zeker terug te brengen/om te buigen naar een wenselijk aantal. 


Het heeft geen zin om herten (mannetjes) af te schieten ...(Werpen geen kalfjes :) Het heeft wel zin om hindes van twee jaar oud of zelfs ouder af te schieten ..om de populatiegroei snel te doen afnemen.
(Wilde Zwanen ....en IJsvogel :)
Voordeel hiervan is dat de positieve bijdrage van begrazing (damherten) ...langzaam aangepast kan worden ..en zo alternatieve begrazing langzaam naar behoefte kan worden ingebracht. Men moet niet vergeten dat veel mensen juist de herten zien als meerwaarde van de awd.
-
Het afschieten van de hindes moet dan naar mijn inziens ook gebeuren in verboden gebied ...achter in
de awd ..om vluchtgedrag dichtbij ingangen/uitgangen te voorkomen. Om zo het belevingsgevoel voor de bezoekers zo min mogelijk te schade.
Een groot pluspunt is wel dat waternet gebruikt maakt van de ervaring van collega-natuurbeheerders van de OVP ..en dat ze de Dierenbescherming betrokken hebben bij het overleg. Ook plezierjacht wordt nadrukkelijk uitgesloten evenals de methode drijfjacht en het beheer zal niet opbrengst gedreven zijn.
Een wandeling met Ghita ...19 december
Grafieken Marcel Vossestein